Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Teleporada

Organizacja teleporad w Ośrodku Zdrowia w Baćkowicach

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. Dz. U. poz. 1395 z późn. zm.

1.Teleporady realizowane są poprzez połączenie telefoniczne, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (powtórzenie leków w przypadku chorób przewlekłych).

2. Zapisy na teleporady odbywają się w godzinach pracy POZ (pn.-pt. 8.00 – 18.00). Termin teleporady (dzień, przedział godzinowy) ustalany jest z pracownikiem rejestracji. Pacjent może się zapisać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 15 86 86 226 lub 573 154 428;
  • osobiście;
  • za pośrednictwem osób trzecich.

3. Termin teleporady (dzień, przedział godzinowy) ustalany jest z pracownikiem rejestracji. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do przychodni albo w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

4. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz pielęgniarki w zakresie ich kompetencji.

5. Realizacja teleporady odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego właściwego pracownika medycznego z pacjentem i po zweryfikowaniu tożsamości pacjenta przez tego pracownika na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. Pracownik medyczny może dzwonić z numeru zastrzeżonego.

6. Pracownik medyczny podejmuje 3 próby uzyskania połączenia telefonicznego z Pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 minut. Brak uzyskania połączenia przy trzeciej próbie skutkuje anulowaniem terminu teleporady.

7. Świadczenia udzielane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:

  • kiedy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (za wyjątkiem wystawiania recept, zaświadczeń lekarskich, recept i zleceń pielęgniarskich);
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza lub pielęgniarkę w POZ, wskazanych w deklaracji wyboru;
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Wyjątkiem od powyższych zasad są także skierowania pacjenta ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 na izolację, izolację domową, lub na hospitalizacje, a także porady udzielane pacjentowi nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania izolacji, podczas której lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i decyduje o ewentualnym skróceniu bądź przedłużeniu izolacji.

8. Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z właściwym pracownikiem medycznym, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady. Okoliczność ta jest ustalana przez lekarza/pielęgniarkę w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Pacjent ma również prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. Wizyta odbędzie się po ustaleniu terminu (data, godzina).

9. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji POZ.

10. Pacjent ma możliwość realizacji:

  • e-recepty – podając w aptece PESEL oraz czterocyfrowy kod recepty. Kod podawany jest Pacjentowi telefonicznie bądź przez IKP;
  • e-skierowania – podając kod lub klucz wygenerowany przez system e-skierowanie podczas wystawiania skierowania;
  • e-zlecenia na wyroby medyczne – numer zlecenia wygenerowany przez system podawany jest pacjentowi telefonicznie;
  • zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe – na podstawie skierowania w formie papierowe, które Pacjent odbiera osobiście bądź za pośrednictwem osoby upoważnionej w siedzibie POZ;
  • e-ZLA – nie ma konieczności wydruku zwolnienia, jest ono automatycznie przesyłane do pracodawcy i ZUS.

11. Jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP) e-recepta i e-skierowanie po wygenerowaniu przez personel przychodzi na wskazany nr telefonu oraz na adres mail. SPZOZ w Baćkowicach zachęca swoich pacjentów do założenia IKP z pomocą pracownika POZ. Zapraszamy zainteresowanych Pacjentów do kontaktu telefonicznego z rejestracją w celu umówienia się na spotkanie z naszym pracownikiem.

12. Pracownik medyczny udzielający teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

13. Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność i brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

14. W celu wypisania e-recepty na leki przyjmowane przewlekle należy złożyć wniosek telefonicznie lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź przygotować kartkę i przekazać ją do POZ. Na zamówieniu należy umieścić:- imię i nazwisko;- adres;- nr telefonu;- nazwę leku, dawkę oraz ilość opakowań.